I den andre delen av kurset i digital markedsføring skal vi fokusere på bærekraft. Og vi skal da utvikle en faglig kommunikasjonsplan for en bedrift som fokuserer på FN´s bærekrafraftsmål. FNs bærekraftsmål blir definert ifølge FN.no som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Bærekraftig utvikling omhandler det at man skal ta vare på behovene til menneskene som lever i verden i dag og dette uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å kunne dekke sine i fremtiden. Det er 17 ulike bærekrafts mål og disse reflekterer alle de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, nemlig miljø, klima, økonomi og sosiale forhold. nFNs bærekraftsmål er i følge FN.no “Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.” https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Et bilde som inneholder utklipp

Automatisk generert beskrivelse

Bilde hentet fra tine.no

TINE

Dette innlegget skal jeg fokusere på å sette Tine opp mot FNs bærekraftigmål og ta frem de bærekraftmålene som er mest bransjerelevent for dem. Dette skal være grunnlaget for eksamen som skal skrives senere i denne delen av kurset. 

Tine er en av de norske merkevareleverandører som er ledene som leverer produkter daglig over hele landet. Hvis man går inn på TINE sin nettside så står det «Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser, gjennom bærekraftig melkeproduksjon over hele landet. Nå og i fremtiden.» https://www.tine.no/om-tine/bærekraft

TINE og FNs bærekraftsmål 

De har fem områder som de fokuserer på når det gjelder bærekraftmåelene, dette opplyser de selv på nettsiden deres. Disse er god helse, anstendig arbeid og økonomisk vekst, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringer og liv på land. Med fokus rundt disse områdene har TINE utarbeidet aktiviteter og tiltak som de selv som merkevareleverandør kan bidra på best mulig måte. Tiltakene handler i hovedsak om blant annet bærekratig bruk av jordens ressurser, dyrevelferd, fornybart materiale, matsvinn, resurser og miljø, bærekraftig produksjon av melk samt ernæring og helse. Man kan si at med andre ord TINE har mange områder de fokuserer på, og med det har jeg valgt og gå litt i dybden ved å fokusere på det jeg mener er mest bransjerelevant for bedriften TINE. 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Bildet er hentet fra FNs nettside – https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Bærekraftsmål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon 

Hvis man ser FNs bærekraftsmål nummer 12 har i fokus å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. I dagens forbruks- og produksjonsmønstre er det overforbruks som er et av hovedproblemene og ved at man fokuserer på å produsere mer med mindre er noe FN mener er at både produksjon og forbruk vil bli mer ansvarlig enn hav det er i dag. TINE som merkevareleverandører ønsker at bedriften er mere bevisst på sitt ansvar i området rundt ansvarlig produksjon og forbruk og spesielt rundt matsvinn, men de mener at det er hjemme hos forbrukerne det skjer mest svinn. Og et enkelt grep de har gjort mot dette er å endre datomerking på eksempel melkekartonger fra «best før» til «best før, ofte god etter». Dette har de gjort for at de skal vekke oppmerksomheten til forbrukerne om å ikke kaste mat og drikke som ikke er dårlig og fremdeles kan drikkes og eller spises. Enda et tiltak TINE har gjort er å ta «ostestøvet» og bruke dette til pizza topping istede, dette «ostestøvet» er små østebiter som er igjen etter at produksjonen har skjørt ost og det er veldig små ostebiter som er igjen. Dette er to tiltak TINE har gjort for å prøve å sikre ansvarlig forbruk og produksjon. 

Stoppe klimaendringene- bærekraftsmål 13

TINE fokuserer også på FNs bærekraftsmål nummer 13 som handler om å stoppe klimaendringene, men ifølge FN handler dette om å bekjempe endringene og å handle umiddelbart. FN mener at det som er det viktigste når det kommer til å stoppe klimaendringene ved å blant annet kutte utslipp og at man må satse mere på de nye industrielle systemer og fornybar energi, og at man må fokusere på å investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget. 

Hovedfokuset til TINE er å stoppe klimaendringene og mot dette har de satt opp mål som handler om å benytte seg av energi og drivstopp basert på fornybare råvarer innen år 2025 for å kunne redusere sine egne klimautslipp. TINE skriver på nettsidene infromasjon om at det å produsere meieriprodukter krever mye energi på grunn av nedkjølingen og oppvarmingen, og at de fokuserer på å hele tiden forsøker på å utnytte energien til det ytterste. Ved at TINE reduserer energiforbruket vil de få både økonomiske og miljømessige gevinster og på nettsiden deres at dette er det de fokuserer på å jobbe mot. De fokuserer også på å sortere avfall, dette er noe de også gjør for å forsøke å begrense klimaendringene og i 2018 ble så mye som 80 prosent av avfallet til TINE sortert. Men de jobber fremover mot å redusere dette enda mere fremover ved å redusere svinn eller og oppgradere avfallet så det kan brukes i nye produkter slik som nevnt over med osten.

Kilder:

https://www.tine.no/om-tine

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal?fbclid=IwAR2dFA2HVWyMHrhc5gqLjyBJIs2bW_7mZDp96OsLz9m8wlDV_7g3rCsl9H0

https://www.tine.no/om-tine/b%c3%a6rekraft

https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/fns-b%C3%A6rekraftm%C3%A5l-der-tine-kan-bidra-mest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *